Mateřská škola Doloplazy

Adresa:Budova MS

Doloplazy 217
psč. 783 56 Doloplazy

Ředitelka:

Zdeňka Indráková

Telefon:

+420 725761070

E-mail:

zdenka.indrakova@centrum.cz

www stránky:

wwww.ms.doloplazy.cz

 

Současná podoba MŠ se započala budovat obětavou prací našich spoluobčanů v akci  „Z“ v dubnu 1974. Provoz byl slavnostně zahájen dne 1.4.1977.
Za 31 let své existence prošla budova MŠ mnoha úpravami, takže nynější dvoutřídní MŠ plně vyhovuje podmínkám vzdělávání předškolních dětí.
Prostředí je estetické, moderní, podnětné a účelné.
Třídy jsou rozděleny podle věku : 3-4,5 let „Koťátka“, 4,5-6 let „Sluníčka“.
Součástí je přilehlá, dostatečně vybavená školní zahrada.
Od roku 2003 má škola právní subjektivitu, sdružuje výdejnu stravy.
Zřizovatelem je Obec Doloplazy a v rámci svého rozpočtu přiděluje finance na provozní náklady MŠ, část nákladů hradí rodiče přijatých dětí (úplata za vzdělávání).
Ve vzdělávacím programu věnujeme pozornost získávání schopností, vědomostí, dovedností a návyků dětí, které potřebují pro své další vzdělávání  i pro další životní etapy. Nezapomínáme ani na tradice a slavnosti.
Školní vzdělávací program vychází z potřeb dětí, respektuje individualitu, věkové zvláštnosti a je nastaven tak, aby dětem přinášel uspokojení z nabízených činností a aktivit. Program doplňují zájmové kroužky: seznamování s anglickým jazykem,  výuka lyžování, předplavecký výcvik,dětský aerobic.
Cílem snažení celého kolektivu pracovnic MŠ je radostné dětské prožívání dne a zároveň co nejkvalitnější vzdělávání dětí v rámci jejich konkrétních možností.

Základní škola Doloplazy

Adresa:

Doloplazy 145
psč. 783 56 Doloplazy

Ředitelka:

Mgr.Bc. Jana Štefanová

Telefon:

+420 734 396 961

E-mail:

zs.doloplazy@email.cz

www stránky:

www.zsdoloplazy.cz nebo http://zsdoloplazy.myphotoalbum.com

Budova staré školy byla postavena v roce 1874, i když se vyučovalo na různých místech už dříve. Školní budova byla několikrát vylepšována a přestavována, naposledy v roce 1972. Současná kapacita školy je 100 žáků v pěti třídách. Převážná většina žáků je z obce Doloplazy.

Vize školy: „Bý/ít srdcem všech.“

Cílem školy je v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství

• vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti
• připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení
• vybavit je základní znalostí cizího jazyka a schopností účelně využívat informační a komunikační technologie

• otevřít školu všem

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka:

    - výuka anglického jazyka: povinná výuka od 1. ročníku

    - organizace výuky plavání

    - výuka náboženství v nepovinném předmětu

    - práce s počítači: v předmětech, v kroužcích

    - nabídka účasti v zájmových kroužcích – keramický, dramatický, počítačový, flétna, ruština, sportovní hry, florbal, mažotetky

    - účast na soutěžích, organizování sportovních aktivit, kulturních akcí, poznávacích akcí, návštěv, výstav, divadel

    - příprava kulturních programů pro obecní úřad na akce jim pořádané, pořádání besídek pro zákonné zástupce a příznivce školy

Naše malotřídní škola má všeobecné zaměření, usilujeme o to, aby byla místem úspěchu, místem radosti, místem pochopení, místem přípravy pro život, místem vzájemné komunikace a místem otevřeným široké veřejnosti. Základním principem je otevřenost, liberální a demokratický přístup, rovnocenná spolupráce zákonných zástupců, dětí a učitelů.

Škola má zvláštní specifika. Nízký počet žáků umožňuje individuální přístup, zvýšené procvičování a upevňování učiva a tedy lepší přípravu na druhý stupeň – gymnázia či ZŠ různého zaměření. Současně tento malý počet dětí minimalizuje nebezpeční šikany a dalších negativních jevů, škola věnuje více času vytváření správných sociálních vztahů ve třídě i mezi třídami navzájem a klade důraz na slušné chování mezi spolužáky, úctu ke starším lidem, rozvíjení estetického cítění (přednes, výtvarné činnosti, dramatizace) a znalost místních tradic. ZŠ Doloplazy se snaží rozvíjet prvotní informace o životním prostředí, utvářet citlivý a šetrný vztah k němu, pečovat a chránit životní prostředí, osvojovat si základy sociálních a environmentálních návyků a dovedností, pečovat o okolí školy. Škola provozuje rovněž aktivní propojení zvykosloví s aktuálním ročním obdobím a s tím souvisejícími změnami v přírodě, snaží se, aby se tyto zvyky staly přirozenou součástí života školy.

ZŠ Doloplazy spolupracuje s Muzeem umění v Olomouci, Vlastivědným muzeem Olomouc a Divadlem hudby Olomouc, účastní se různých sportovních soutěží a turnajů škol od oblastních kol až po republikové.

Od školního roku 2007-08 škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola. V praxi to znamená, že se žáci věnují daleko více vlastní tvořivé činnosti, vyhledávání, zpracování a třídění informací, včetně vytváření projektů. Pro tento nový pracovní styl má škola i vhodné materiální podmínky, které z většiny zabezpečuje zřizovatel Obec Doloplazy, a které se dále škola snaží získávat přes projekty EU.

K tomu, aby škola nemusela spojovat žáky v ročnících, ji nemalou měrou napomáhá domácí vzdělávání, které od září 2012 škola umožňuje. Rodiny s domácím vzděláváním i odborníky, kteří se o tuto problematiku zajímají, sdružuje v České republice Asociace pro domácí vzdělávání, se kterouZákladní škola Doloplazy začala společně se ZŠ Vrané nad Vltavou spolupracovat od září 2012.

Od března 2013 škola začala také úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (Filozofická Fakulta - Univerzita 3. věku) a s Českou zemědělskou Univerzitou v Praze, Suchdol (Provozně ekonomická fakulta - Univerzita 3. věku) se záměrem nabídky studia pro seniory Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V). Virtuální U3V je určena pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Základní škola Doloplazy je plně srovnatelná s jakoukoliv školou jiného typu (úplnou, městskou, s větší kapacitou). Postupnými kroky se daří upevnit její postavení a konkurence schopnost na trhu, výrazně zlepšit její image, nabídku aktivit a výchovně vzdělávací proces.

Další údaje o škole a fotografie najdete na našich internetových stránkách

 

 

Knihovna

Adresa:

Doloplazy 73
psč. 783 56 Doloplazy

Telefon:

 

Otevírací doba:

Středa     17-19 hod.

Vedoucí knihovny:

Naďa Pokorová

Obecní knihovna v Doloplazích se může pochlubit knihovním fondem,
čítajícím cca. 2000 knih, který každý rok vzroste o 50 titulů.