Sazby a platba stočného

Pravidla stočné za rok 2018 

Čestné prohlášení - pobyt_osob             

Dotace z rozpočtu obce

Pro žádost o dotaci z rozpočtu obce použijte následující formulář: 
Žádost-o-dotaci-z-rozpočtu-obce
Termín pro podání žádosti z rozpočtu obce na rok 2020: do 15. 11. 2019.

Na schválené dotace budou uzavřeny smlouvy s poskytovaletem dotace a následně budou dotace vyúčtovány.
Veřejnoprávni_smlouva_se spolky - vzor
Vyúčtování-dotace-z-rozpočtu-obce

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,  tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstřík trestů

Vice informací najdete zde nebo na www.czechpoint.cz

Ceník za pořízení výpisu - platný od 1.4.2009

 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Registru řidičů
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání o živnostenském podnikání pro živnostenské úřady

Evidence Cena
za 1. stranu
Cena za každou
další i započatou stránku
Bodové hodnocení řidiče
Rejstřík trestů
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Přijetí podání o živnost.podnikání ŽÚ
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
50 Kč
50 Kč
50 Kč
80 Kč
50 Kč
50 Kč
100 Kč

100 Kč

20 Kč
0 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
0 Kč
50 Kč

50 Kč

Jakýkoliv výše uvedený výpis lze získat na Obecním úřadě v Doloplazích v úřední dny.

 

Komunální, velkoobjemový a tříděný odpad

Doloplazy plan-svozu-2020  

Svoz komunálního odpadu je prováděn firmou SUEZ CZ, a.s.  každých čtrnáct dní dle přiloženého kalendáře.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu: 18. 4. 2020 a 17. 10. 2020 (soboty)

Jak správně třídit odpad?  Informace o třídění

 Nejbližší sběrný dvůr? Sběrný dvůr Přáslavice

Kulturní dům v Doloplazích


Provozní řád a ceny nájmů Kulturního domu obce Doloplazy

Prostory a věcné vybavení a zařízení Kulturního domu obec Doloplazy ( dále jen KD) se pronajímají:

 1. místním společenským, zájmovým a sportovním organizacím
 2. místním soukromým osobám

a to nazákladě vyplněné žádosti na předtištěném formuláři, který žadatel- nájemce( dále jen nájemce) obdrží a řádně vyplněný odevzdá na Obecním úřadě.

O pronájmu KD jiným, než výše uvedeným organizacím a osobám rozhoduje kulturní a školská komise, případně rada obce Doloplazy. Pronájem se uskuteční ve sjednaném rozsahu a čase a to za úhradu.

Za stav pronajatých prostor a vybavení KD odpovídá v době od převzetí klíčů do jejich odevzdání nájemce. Případné škody vzniklé nad rámec běžného opotřebení je nájemce povinen neprodleně odstranit nebo uhradit ve výši nákladů, které jejím odstraněním vznikly.

V dohodnuté době po skončení akce nájemce je nájemce povinen zajistit hrubý úklid, který není zahrnut do ceny nájmu a spočívá:

 • v likvidaci a odstranění výzdoby nájemce, případně její pozůstatků
 • v odstranění všech znečištění, které přesahují rozsah běžného použití
 • v očištění pronajatého vybavení KD tzn. skla a kuchyňského nádobí
 • likvidace a odstranění vzniklého odpadu z jídel, nápojů a všech obalů
 • v úpravě stolového zařízení do stavu jaké bylo při předání KD

  Bezprostředně po ukončení akce nájemce a před opuštěním pronajatých prostor KD je nájemce povinen zkontrolovat:

  • vypnutí všech spotřebičů
  • uzavření všech výtoků vody
  • uzavření všech oken a dveří
  • utlumit vytápění
  • vyplnit požadované údaje do sešitu výpůjček, který je k dispozici v šatně

   Vzhledem k tomu, že většina pořádaných akcí končí v pozdních večerních hodinách a v tuto dobu není možné vrátit klíče, stanovuje pronajimatel odevzdání klíčů od KD na 11,00 hod následujícího dne. Pokud si to vyžádají provozní okolnosti, může být tento stanovený čas upraven. Klíče od pronajatých prostor KD obdrží nájemce u správce KD paní Jitky Talandové č.p.246.

  CENA ZA PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU s DPH (pro místní občany a spolky - z rozhodnutí rady obce ze dne 6.3.2012):

 • pronájem přísálí s kuchyní: 90,-Kč/hod. bez topení,  110,-Kč/hod. s topením
 • pronájem celého KD na jednu akci/den: 2000,-Kč bez topení, 2500,-Kč s topením
 • pronájem KD místním spolkům:  15,-Kč/hod. bez topení,  25,-Kč/hod. s topením
 • komerční  pronájem KD:  400,-Kč/hod.

Kontakt na PČR

Vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Velká Bystřice, npor.Mgr.Pavel Chrudina, dává veřejnosti k dispozici přímý telefonní kontakt na svá podřízená pracoviště:

Stálá služba:          601 574 105

Výjezdové vozidlo: 734 680 227

Sběrný dvůr Přáslavice

Sběrný dvůr - ceník